Current location:Home>Papers

2022
147. Friction-Dominated Carrier Excitation and Transport Mechanism for GaN-Based Direct-Current Triboelectric Nanogenerators.Yunkang Chen#, Zhi Zhang#, Zhaozheng Wang#, Tianzhao Bu, Sicheng Dong, Wenwang Wei, Zhiqiang Chen, Yuan Lin, Yi Lv, Han Zhou, Wenhong Sun*, Chi Zhang*.ACS Applied Materials & Interfaces., 2022, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.2c03853
146. Self-Powered and Autonomous Vibrational Wake-Up System Based on Triboelectric Nanogenerators and MEMS Switch.Yuan Lin, Youchao Qi, Jiaqi Wang, Guoxu Liu, Zhaozheng Wang, Junqing Zhao, Yi Lv, Zhi Zhang, Ning Tian, Yuanfen Chen*, Chi Zhang*.Sensors, 2022, https://www.mdpi.com/1424-8220/22/10/3752
145. Multisource Energy Harvester with Coupling Structure and Multiplexing Mechanism.Yuanyuan Xie#, Zhi Zhang#, Han Zhou, Zhaozheng Wang, Yuan Lin, Yunkang Chen, Yi Lv, Yuanfen Chen*, Chi Zhang*.Advanced Materials Interfaces, 2022, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/admi.202200468
144. Broadband Vibration Energy Powered Autonomous Wireless Frequency Monitoring System Based on Triboelectric Nanogenerators.Xiaohan Zhang#, Junqing Zhao#, Xianpeng Fu, Yuan Lin, Youchao Qi, Han Zhou, Chi Zhang*.Nano Energy, 2022, https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2022.107209
143. Achieving an ultrahigh direct-current voltage of 130 V by semiconductor heterojunction power generation based on the tribovoltaic effect.Zhaozheng Wang#, Zhi Zhang#, Yunkang Chen#, Likun Gong, Sicheng Dong, Han Zhou, Yuan Lin, Yi Lv, Guoxu Liu, Chi Zhang*.Energy & Environmental Science, 2022, https://doi.org/10.1039/D2EE00180B
142. Semiconductor Contact-electrification Dominated Tribovoltaic Effect for Ultrahigh Power Generation.Zhi Zhang#, Zhaozheng Wang#, Yunkang Chen#, Yuan Feng, Sicheng Dong, Han Zhou, Zhong Lin Wang*, Chi Zhang*.Advanced Materials, 2022, https://doi.org/10.1002/adma.202200146
141. Raindrop energy-powered autonomous wireless hyetometer based on liquid–solid contact electrification.Chaoqun Xu#, Xianpeng Fu#, Chengyu Li, Guoxu Liu, Yuyu Gao, Youchao Qi, Tianzhao Bu, Yuanfen Chen*, Zhong Lin Wang*, Chi Zhang*.Microsystems & Nanoengineering, 2022,8, 30
140. Recent Progress of Switching Power Management for Triboelectric Nanogenerators.Han Zhou#, Guoxu Liu#, Jianhua Zeng, Yiming Dai, Weilin Zhou, Chongyong Xiao, Tianrui Dang, Wenbo Yu, Yuanfen Chen*, Chi Zhang*.Sensors, 2022,22(4), 1668
139. Triboelectric Nanogenerators as Active Tactile Stimulators for Multifunctional Sensing and Artificial Synapses.Jianhua Zeng#, Junqing Zhao#, Chengxi Li, Youchao Qi, Guoxu Liu, Xianpeng Fu, Han Zhou,Chi Zhang*.Sensors, 2022,22(3), 975