Current location:Home>Papers

2021
127. Contribution of Ferromagnetic Medium to the Output of Triboelectric Nanogenerators Derived from Maxwell's Equations.Yahui Li, Guizhong Li, Penglei Zhang, Haodong Zhang, Chao Ren, Xian Shi, Han Cai, Yanxin Zhang, Yusen Wang, Zhanfeng Guo, Hongfang Li, Guifu Ding, Haogang Cai, Zhuoqing Yang*, Chi Zhang*, Zhong Lin Wang*Advanced Energy Materials, 2021,2003921
126. TENG-Bot: Triboelectric nanogenerator powered soft robot made of uni-directional dielectric elastomer.Wenjie Sun#, Bo Li#, Fei Zhang, Chunlong Fang, Yanjun Lu, Xing Gao, Chongjing Cao, Guimin Chen*, Chi Zhang*, Zhong Lin Wang*Nano Energy, 2021,85,106012
125. 基于微纳环境能量收集技术的自驱动无线传感系统. 张小涵;赵俊青;张弛*  微纳电子与智能制造, 2021.v.2(04) 118-128
124. Comparison of applied torque and energy conversion efficiency between rotational triboelectric nanogenerator and electromagnetic generator.Shaohang Xu#, Xianpeng Fu#, Guoxu Liu, Tong Tong, Tianzhao Bu, Zhong Lin Wang, Chi Zhang*.iScience, 2021.24,4,102318
123. Self-powered artificial joint wear debris sensor based on triboelectric nanogenerator.Yaoyao Liu#, Weiwei Zhao#, Guoxu Liu, Tianzhao Bu, Yichun Xia, Shaohang Xu, Chi Zhang*, Hongyu Zhang*.Nano Energy, 2021,85,105967
122. Dual Mode Rotary Triboelectric Nanogenerator for Collecting Kinetic Energy from Bicycle Brake.Han Zhou, Guoxu Liu, Yikui Gao, Zheng Wang, Yuhan Qin, Yiqian Wang, Yuan Lin, Yuanyuan Xie, Yuanfen Chen*, Chi Zhang*.Advanced Energy and Sustainability Research, 2021,2000113
121. Effects of interfacial acid-base on the performance of contact-separation mode triboelectric nanogenerator.Yaoyao Liu, Guoxu Liu, Tianzhao Bu, Chi Zhang*.Materials Today Energy, 2021,20,100686
120. Bioinspired Designs and Biomimetic Applications of Triboelectric Nanogenerators.Wenjian Li, Yutao Pei, Chi Zhang, Ajay Giri Prakash Kottapalli*.Nano Energy, 2021,84,105865