Current location:Home>Papers

2018
84. Recent Advances in Stretchable Supercapacitors Enabled by Low‐Dimensional Nanomaterials. Changyong Cao*, Yihang Chu, Yihao Zhou, Chi Zhang,  Shaoxing Qu. Small, 2018, 14, 1803976.
83. Tribotronic Bipolar Junction Transistor for Mechanical Frequency Monitoring and Use as Touch Switch. Fengben Xi, Yaokun Pang, Wenjian Li, Tianzhao Bu, Junqing Zhao, Guoxu Liu, Tong Guo, Wenbo Liu & Chi Zhang*. Microsystems & Nanoengineering, 2018, 4, 25.
82. Recent Progress in Piezotronics and Tribotronics. Weiguo Hu, Chi Zhang, Zhong Lin Wang. Nanotechnology, 2018, 30, 042001.
81. Mechanosensation-Active Matrix Based on Direct-Contact Tribotronic Planar Graphene Transistor Array. Yanfang Meng#, Junqing Zhao#, XiXi Yang, Chunlin Zhao, Shanshan Qin, Jeong Ho Cho, Chi Zhang*, Qijun Sun*, and Zhong Lin Wang*. ACS Nano, 2018, 12, 9381-9389.
80. Polymer Nanocomposite Enabled High-Performance Triboelectric Nanogenerator with Self-Healing Capability. Huidan Niu, Xinyu Du, Shuyu Zhao, Zuqing Yuan, Xiuling Zhang, Ran Cao, Yingying Yin, Chi Zhang, Tao Zhou, Congju Li*. RSC Advances, 2018, 8, 30661-30668.
79. Interdigitated Electrode‐Based Triboelectric Sliding Sensor for Security Monitoring. Wenjian Li, Guoxu Liu, Dongdong Jiang, Chan Wang, Wei Li, Tong Guo, Junqing Zhao, Fengben Xi, Wenbo Liu, Chi Zhang*. Advanced Materials Technologies, 2018, 3, 1800189.
78. Soft Tubular Triboelectric Nanogenerator for Biomechanical Energy Harvesting. Guoxu Liu, Weniian Li, Wenbo Liu, Tianzhao Bu, Tong Guo, Dongdong Jiang, Junqing Zhao, Fengben Xi, Weiguo Hu*, Chi Zhang*. Advanced Sustainable Systems, 2018, 2, 1800081.
77. Improved Triboelectric Nanogenerator Output Performance Through Polymer Nanocomposites Filled with Core-Shell Structured Particles. Xinyu Du#, Yuebo Liu#, Jiaona Wang*, Huidan Niu, Zuqing Yuan, Shuyu Zhao, Xiuling Zhang, Ran Cao, Yingying Yin, Nianwu Li, Chi Zhang, Yi Xing*, Weihua Xu, and Congju Li*. ACS Applied Materials Interfaces, 2018, 10, 25683-25688.
76. Self-Powered Hall Vehicle Sensors Based on Triboelectric Nanogenerators. Tong Guo#,  Junqing Zhao#,  Wenbo Liu,  Guoxu Liu,  Yaokun Pang,  Tianzhao Bu,  Fengben Xi,  Chi Zhang*, Xinjian Li*. Advanced Materials Technologies, 2018, 3, 1800140.
75. Liquid Metal Gated Tribotronic Transistors as an Electronic Gradienter for Angle Measurement. Tianzhao Bu#,  Dongdong Jiang#,  Xiang Yang,  Wenbo Liu,  Guoxu Liu,  Tong Guo,  Yaokun Pang, Junqing Zhao,  Fengben Xi,  Chi Zhang*. Advanced Electronic Materials, 2018, 4, 1800269.
74. Screen-Printed Washable Electronic Textiles as Self-Powered Touch/Gesture Tribo-Sensors for Intelligent Human–Machine Interaction. Ran Cao#, Xianjie Pu, Xinyu Du, Wei Yang, Jiaona Wang*, Hengyu Guo*, Shuyu Zhao, Zuqing Yuan, Chi Zhang, Congju Li*, Zhong Lin Wang. ACS Nano, 2018, 12, 5190-5196.
73. Ultrahigh Charge Density Realized by Charge Pumping at Ambient Conditions for Triboelectric Nanogenerators. Liang Xu#, Tian Zhao Bu#, Xiao Dan Yang, Chi Zhang*, Zhong Lin Wang*.  Nano Energy, 2018, 49, 625-633.
72. Monocharged Electret Generator for Wearable Energy Harvesting Applications. Shaobo Gong, Chenchen Wang, Jinxi Zhang, Chi Zhang, James E. West, Kailiang Ren*. Advanced Sustainable Systems, 2018, 2, 1700178. 
71. Stretchable Triboelectric–Photonic Smart Skin for Tactile and Gesture Sensing. Tianzhao Bu#, Tianxiao Xiao#, Zhiwei Yang, Guoxu Liu, Xianpeng Fu, Jinhui Nie, Tong Guo, Yaokun Pang, Junqing Zhao, Fengben Xi, Chi Zhang*, Zhong Lin Wang*. Advanced Materials, 2018, 30, 1800066.
70. Lithium-Ion Batteries: Charged by Triboelectric Nanogenerators with Pulsed Output Based on the Enhanced Cycling Stability. Xiuling Zhang#, Xinyu Du#, Yingying Yin#, Nian-Wu Li, Wei Fan, Ran Cao, Weihua Xu, Chi Zhang, Congju Li*. ACS Applied Materials Interfaces, 2018, 10, 8676-8684.
69. Stretchable and Tailorable Triboelectric Nanogenerator Constructed by Nanofibrous Membrane for Energy Harvesting and Self-Powered Biomechanical Monitoring. Yingying Yin#, Jiaona Wang#, Shuyu Zhao#, Wei Fan, Xiuling Zhang, Chi Zhang*, Yi Xing*, Congju Li*. Advanced Materials Technologies, 2018, 3, 1700370.
68. Self-Powered Electrostatic Adsorption Face Mask Based on a Triboelectric Nanogenerator. Guoxu Liu#, Jinhui Nie#, Changbao Han#, Tao Jiang, Zhiwei Yang, Yaokun Pang, Liang Xu, Tong Guo, Tianzhao Bu, Chi Zhang*, Zhong Lin Wang*. ACS Applied Materials Interfaces, 2018, 10, 7126-7133.
67. Flexure Hinges Based Triboelectric Nanogenerator by 3D Printing. Jianzhuang Wang#, Bo Wu#, Guoxu Liu#, Tianzhao Bu, Tong Guo, Yaokun Pang, Xianpeng Fu, Junqing Zhao, Fengben Xi, Chi Zhang*. Extreme Mechanics Letters, 2018, 20, 38-45.
66. An Alginate Film-Based Degradable Triboelectric Nanogenerator. Yaokun Pang#, Fengben Xi#, Jianjun Luo, Guoxu Liu, Tong Guo and  Chi Zhang*. RSC Advances, 2018, 8, 6719-6726.
65. Electric Field Stiffening Effect in c-Oriented Aluminum Nitride Piezoelectric Thin Films. Cong Chen, Zhengguo Shang, Jia Gong, Feng Zhang, Hong Zhou, Bin Tang, Yi Xu, Chi Zhang, Ya Yang*, Xiaojing Mu*. ACS Applied Materials Interfaces, 2018, 10, 1819-1827.
64. A Self-Powered Lantern Based on a Triboelectric–Photovoltaic Hybrid Nanogenerator. Ran Cao#, Jiaona Wang#, Yi Xing#, Weixing Song*, Nianwu Li, Shuyu Zhao, Chi Zhang, Congju Li*. Advanced Materials Technologies, 2018, 3, 1700371. 
63. Theoretical Study of Sliding-Electrification-Gated Tribotronic Transistors and Logic Device. Tao Jiang#, Limin Zhang#, Xu Zhang#, Chi Zhang*, Wenbo Peng, Tianxiao Xiao, Zhong Lin Wang*. Advanced Electronic Materials, 2018, 4, 1700337.
62. Compressible Hexagonal-Structured Triboelectric Nanogenerators for Harvesting Tire Rotation Energy. Tong Guo#, Guoxu Liu#, Yaokun Pang, Bo Wu, Fengben Xi, Junqing Zhao, Tianzhao Bu, Xianpeng Fu, Xinjian Li*, Chi Zhang*, Zhong Lin Wang*. Extreme Mechanics Letters, 2018, 18, 1-8.
61. Au Nanocomposite Enhanced Electret Film for Triboelectric Nanogenerator. Baodong Chen#, Wei Tang#, Chi Zhang#, Liang Xu, Laipan Zhu, Leijing Yang, Chuan He, Jian Chen, Long Liu, Tao Zhou, Zhong Lin Wang*. Nano Research, 2018, 11, 3096-3105.